TEL 697 458 524
   Rejestracja
Co to jest holter?    Wypożycz    Cennik    Przedstawiciele    Regulamin    Praca    Kontakt

Regulamin

 1. Sklep i wypożyczalnia internetowa HolterMed, dostępny pod adresem internetowym holtermed.pl, prowadzony jest przez Venturia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000792925, NIP 5213870319, REGON 383776815.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy sprzedaży lub wypożyczenia na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kontakt ze Sklepem:
  • Adres Sprzedawcy: 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
  • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@holtermed.pl
  • Numer telefonu Sprzedawcy: 697 458 524
  • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
  • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • włączona obsługa plików cookies
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 8. Sklep po otrzymaniu zamówienia i zapłaty za Usługę niezwłocznie prześle dokument „Potwierdzenie zamówienia” drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 9. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło wypełnił formularz wypożyczenia oraz dokonał pełnej wpłaty za pomocą systemu Przelewy24.
 10. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia zamówienia. Zamówienie niepełne lub co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości, nie zostanie zrealizowane przez sklep. W takim przypadku na podany przy zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana stosowna informacja.
 11. Holter zostanie wysłany w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od złożenia zamówienia. Czas wypożyczenia liczy się od dnia następującego po tym, w którym Klient otrzymał przesyłkę.
 12. Przesyłka zawiera holter w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją instalacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia sprzętu, Klient powinien skontaktować się ze sklepem lub ze swoim lekarzem prowadzącym.
 13. Klient zapewnia i ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie sprzętu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą, zaś po zakończeniu usługi – zwrot.
 14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania sprzętu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową. Jeśli podczas konsultacji okaże się że sprzęt jest wadliwy, Klient powinien go niezwłocznie odesłać. Po otrzymaniu sprzętu, Sklep w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych wyśle zamiennik.
 15. Zwrotu sprzętu należy dokonać wysyłając go w oryginalnym opakowaniu na adres:

  Z uwagi na epidemię zwrot holtera może nastąpić tylko poprzez paczkomaty.

  Uprzejmie prosimy o wysyłkę holtera do paczkomatu KMN03N.

  Adres paczkomatu: Kamionki ul. Jaśminowa 18.

  nie później niż w następnym dniu roboczym po ostatnim dniu wypożyczenia.

 16. Koszty zwrotu ponosi Klient.
 17. Jeśli zwrócony sprzęt:
  • nie będzie bezpiecznie zapakowany
  • będzie niekompletny
  • będzie nosił ślady ingerencji, w tym na przykład uszkodzone plomby
  • będzie uszkodzony mechanicznie, miał pękniętą obudowę itp.

  Klient zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany na nowy.

 18. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 19. Reklamacje można składać drogą emailową, telefoniczną lub listownie. Reklamacje dotyczące sprzętu należy składać niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości w jego działaniu. Reklamacje dotyczące obsługi Klienta można składać w terminie 14 dni od zakończenia usługi. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.
 21. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 22. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 23. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 24. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 26. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 27. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 29. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
 30. Z uwagi na wyłączenie zawarte w treści art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane przepisami w/w ustawy.
 31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.